TS4: Thưa thầy cho em hỏi: ngành khác thì co thể theo học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh thưa thầy?

GV: Ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau khi đã học bổ sung 9 học phần (các học phần bổ sung kiến thức được qui định tại mục VI) và phải có 2 năm kinh nghiệm làm việc thuộc lĩnh vực đăng ký dự thi. Các học phần bổ sung như sau:

1. Quản trị học(2 tín chỉ)
2. Quản trị marketing(2 tín chỉ)
3. Quản trị chiến lược(2 tín chỉ)
4. Quản trị Tài chính(2 tín chỉ)
5. Quản trị nguồn nhân lực(2 tín chỉ)
6. Quản trị dự án(2 tín chỉ)
7. Quản trị bán hàng(2 tín chỉ)
8. Quản trị kinh doanh quốc tế(2 tín chỉ)
9. Hành vi tổ chức(2 tín chỉ)

Đọc 38584 lần
Tư vấn tuyển sinh