TS3: Thưa thầy cho em hỏi: ngành gần để theo học thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh thưa thầy?

GV: Ngành gần bao gồm: kinh tế và quản lý; tài chính ngân hàng; kinh tế phát triển; kinh tế du lịch; kinh tế dự án; kinh tế thủy sản; hệ thống thông tin kinh tế; kế toán; ngoại thương; kinh tế đối ngoại; kinh tế học; kinh tế xây dựng; kinh tế thương nghiệp; thống kê; quản lý công nghiệp…, phải học bổ sung 3 học phần sau:

1. Quản trị học (2 tín chỉ)
2. Quản trị marketing (2 tín chỉ)
3. Quản trị chiến lược(2 tín chỉ)

Đọc 43436 lần
Tư vấn tuyển sinh