Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Văn bằng 2 - Ngắn hạn - VLVH

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 20/11/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 03/11/2018

Ngày thi tuyển: 24-25/11/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 18/09/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 10/09/2018

Ngày thi tuyển: 22-23/09/2018

Chi tiết

Căn cứ hợp đồng hợp tác 201709-APTIS-ĐH DONGA ngày 27/10/2017; giữa Hội đồng Anh (HĐA) và Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tổ chức thi IELTS năm 2018 như sau:

Chi tiết

Trường Đại học Đông Á liên kết với Trường Đại học Luật – Đại học Huế tuyển sinh các lớp Đại học Luật (hệ vừa làm vừa học) năm 2018 như sau:

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 07/07/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 02/07/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/07/2018

Chi tiết

Nhận hồ sơ dự thi: Trước 10/04/2018

Tổ chức ôn thi: Từ ngày 04/04/2018

Ngày thi tuyển: 14-15/04/2018

Chi tiết

Căn cứ hợp đồng hợp tác 201709-APTIS-ĐH DONGA ngày 27/10/2017; giữa Hội đồng Anh (HĐA) và Trường Đại học Đông Á;

Trường Đại học Đông Á thông báo tổ chức thi IELTS năm 2018 như sau:

Chi tiết

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh