Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thứ năm, 12 Tháng 7 2018 02:38

LỊCH THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG THÁNG 7/2018

Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

LỊCH THI TUYỂN SINH

 

LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 14-15/07/2018

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 14/07/2018

502

11

Máy điện

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

2

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/07/2018

503

504

29

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

3

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/07/2018

505

 

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

4

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 14/07/2018

506

11

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

5

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 14/07/2018

506

3

Quản trị học

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

6

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/07/2018

501

7

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

7

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/07/2018

501

1

Thi công cầu đường

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

8

Quản trị văn phòng

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

7h00 Ngày 14/07/2018

506

4

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

9

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 14/07/2018

502

 

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 ------------  

LỊCH THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 14-15/07/2018

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 14/07/2018

502

8

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

2

Công nghệ KT Điện:

 + Điện – Điện tử

 + Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 14/07/2018

502

20

Máy điện

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

3

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 14/07/2018

506

37

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

4

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 14/07/2018

506

19

Quản trị học

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

5

Quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực

7h00 Ngày 14/07/2018

506

 

Quản trị học

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

6

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

7h00 Ngày 14/07/2018

506

16

Nghiệp vụ lưu

 trữ

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

7

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/07/2018

503

504

8

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

8

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/07/2018

505

 

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

9

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/07/2018

501

17

Thi công cầu đường

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

10

Xây dựng CN & DD

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 14/07/2018

501

 

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

                  ------------------

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY VỪA LÀM VỪA HỌC

KHÓA THI NGÀY 14-15/07/2018

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 14/07/2018

504

 

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 14/07/2018

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

2

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

7h00 Ngày 14/07/2018

 

 

Nghiệp vụ lưu

 trữ

13h00 Ngày 14/07/2018

506

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 

 

               

----------- 

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 14-15/07/2018

 

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

Ghi chú

1

Xây dựng dân dụng

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/07/2018

501

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

2

Xây dựng cầu đường

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/07/2018

501

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 

3

Công nghệ KT Điện – Điện tử

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/07/2018

502

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 

4

Kế toán tài chính

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/07/2018

506

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 

5

Quản trị kinh doanh

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 14/07/2018

506

 

Anh văn

7h00 Ngày 15/07/2018

 

                  

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH HĐTS  

- Ban giám hiệu;{Để chỉ đạo thực hiện}                                   

- Các phòng chức năng; {Để thực hiện}                                              

- Thí sinh đăng ký dự thi; {Để thực hiện}

- Lưu VT.        

 

 

Đọc 855 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh