Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh | Toàn cảnh tuyển sinh

Thứ tư, 19 Tháng 9 2018 07:46

Lịch thi tuyển sinh ĐH Liên thông, VB2 đợt tháng 09/2018

Đánh giá bài viết
(1 Đánh giá)

LỊCH THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TCCN LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 22-23/09/2018

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Công nghệ KT Điện:

+ Điện – Điện tử

+ Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 22/09/2018

501

Máy điện

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

2

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 22/09/2018

503

504

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

3

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 22/09/2018

504

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

4

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

5

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 22/09/2018

506

Quản trị học

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

6

Xây dựng dân dụng

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

7

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 22/09/2018

501

Thi công cầu đường

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

8

Quản trị văn phòng

Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

7h00 Ngày 22/09/2018

506

Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

9

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

 ------------------

LỊCH THI TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY

KHÓA THI NGÀY 22-23/09/2018

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Công nghệ thông tin

Cơ sở dữ liệu

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

2

Công nghệ KT Điện:

 + Điện – Điện tử

 + Điện – Tự động

Lý thuyết mạch điện

7h00 Ngày 22/09/2018

501

Máy điện

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

3

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

4

Quản trị kinh doanh

Kinh tế vi mô

7h00 Ngày 22/09/2018

506

Quản trị học

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

5

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

7h00 Ngày 22/09/2018

506

Nghiệp vụ lưu

 trữ

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

6

Điều dưỡng đa khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 22/09/2018

503

504

Điều dưỡng đa khoa

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

7

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 22/09/2018

504

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

8

Xây dựng cầu đường

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 22/09/2018

501

Thi công cầu đường

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

9

Xây dựng CN & DD

Cơ học kết cấu

7h00 Ngày 22/09/2018

502

Kỹ thuật thi công

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

-----------------

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY VỪA LÀM VỪA HỌC

KHÓA THI NGÀY 22-23/09/2018

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Điều dưỡng sản phụ khoa

Điều dưỡng cơ bản

7h00 Ngày 22/09/2018

504

Điều dưỡng sản phụ khoa

13h00 Ngày 22/09/2018

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

2

Quản trị văn phòng

Nghiệp vụ văn

 thư

7h00 Ngày 22/09/2018

 

Nghiệp vụ lưu

 trữ

13h00 Ngày 22/09/2018

506

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

 

 

 

Nguyên lý kế toán

7h00 Ngày 22/09/2018

 

3

Kế toán

Kế toán tài chính

13h00 Ngày 22/09/2018

502

 

 

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

 

                   ------------

LỊCH THI TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC – HỆ CHÍNH QUY BẰNG THỨ 2

KHÓA THI NGÀY 22-23/09/2018

TT

Ngành/Chuyên ngành đào tạo

Môn thi

Ngày thi

Phòng thi

1

Quản trị văn phòng

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 22/09/2018

501

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

2

Công nghệ KT Điện – Điện tử

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 22/09/2018

501

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

3

Kế toán tài chính

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 22/09/2018

501

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

4

Quản trị kinh doanh

Tin học cơ bản

13h00 Ngày 22/09/2018

501

Anh văn

7h00 Ngày 23/09/2018

                   

Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH HĐTS    

- Ban giám hiệu;{Để chỉ đạo thực hiện}                                     

- Các phòng chức năng; {Để thực hiện}                                               

- Thí sinh đăng ký dự thi; {Để thực hiện}

- Lưu VT.        

 

 

Đọc 943 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh