Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 09:27

Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh

Đánh giá bài viết
(2 Đánh giá)

I/ MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 Đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh thích ứng với môi trường năng động trong nền kinh tế thị trường. Học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết, bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khoẻ và phẩm chất đạo đức tốt để trở thành những nhà quản lý thành công trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau; những cán bộ có năng lực giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh; có khả năng làm tốt công việc tại các tổ chức, cơ quan quản lý kinh tế từ trung ương đến địa phương, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý…. Chương trình này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Về kiến thức

- Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu của các chức năng quản trị kinh doanh;

- Có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn theo ngành học, giải quyết được những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức, đưa ra quyết định tối ưu phù hợp với đạo đức và luật pháp;

- Nhận dạng cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức nguồn lực để thực hiện thành công các cơ hội đó, xây dựng được mô hình tổ chức phù hợp với các đặc điểm kinh doanh và hoạch định chiến lược kinh doanh;

-  Hoàn thiện và phát triển khả năng thực thi trách nhiệm trong một môi trường kinh doanh có tính hội nhập toàn cầu và đầy biến động;

2.2. Về kỹ năng

 - Thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động trong quá trình hội nhập;

-  Nắm vững và biết cách cải tiến kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giám sát; đồng thời hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận có tính phê phán;

  - Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá đối với các vấn đề về kinh doanh và quản lý, đặc biệt là những vấn đề về quản trị doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế.

  - Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn;

2.3. Về thái độ

            - Xây dựng sự hứng thú, say mê học hỏi, có ý thức tự học, học tập suốt đời;

- Rèn luyện tính cẩn thận, yêu thích ngành nghề đã chọn, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp,tinh thần cầu tiến, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học cao hơn;

            - Hình thành và phát triển tư duy logic trong quá trình giải quyết vấn đề, có thế giới quan khoa học đúng đắn.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, sống và làm việc theo pháp luật, có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

II/ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

      Thời gian đào tạo toàn khóa: Từ 1.5 năm (3 học kỳ) đến 2 năm (4 học kỳ)

II/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh 66 tín chỉ (TC), gồm có 9 TC khối kiến thức chung và 57 TC kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành. Trong đó, có lồng ghép 7 chuyên đề doanh nghiệp.

1. Khối lượng kiến thức toàn khóa

 

Khối kiến thức

 

Kiến thức

bắt buộc

 

Kiến thức tự chọn

 

Tổng

 

Khối kiến thức chung

 

 

 

Triết học

4

 

4

Tiếng Anh

5

 

5

 

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

 

Kiến thức cơ sở

9

8

17

Kiến thức chuyên ngành

18

12

30

Luận văn tốt nghiệp

10

 

10

 

Tổng khối lượng

 

46

 

20

 

66

2. Danh mục học phần và phân bố thời lượng

 

TT

 

Mã số học phần

 

Tên học phần

 

Khối lượng tín chỉ

 

Phần chữ

 

Phần số

 

Tổng số

 

LT

 

TH, TN

 

Khối kiến thức chung

 

9

 

6

 

3

1

TQ_501

Triết học

4

3

1

2

TQ_502

Tiếng Anh

5

3

2

 

Khối kiến thức cơ sở ngành

 

17

 

10

 

7

Các học phần bắt buộc

 

9

 

6

 

3

3

TQ_503

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

2

1

4

TQ_504

Kinh tế lượng nâng cao

3

2

1

5

TQ_505

Quản trị Marketing

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

Các học phần tự chọn (04 học phần)

 

8

 

4

 

4

6

TQ_506

Thống kê kinh doanh

2

1

1

7

TQ_507

Kinh doanh quốc tế

2

1

1

8

TQ_508

Nghiên cứu marketing

(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

9

TQ_509

Đạo đức kinh doanh

2

1

1

10

TQ_510

Quản trị thương hiệu

(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

11

TQ_511

Kế toán quản trị

2

1

1

 

Khối kiến thức chuyên ngành

 

30

 

20

 

10

Các học phần bắt buộc

 

18

 

12

 

6

12

TQ_512

Quản trị sản xuất

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

13

TQ_513

Quản trị chiến lược

3

2

1

14

TQ_514

Quản trị nguồn nhân lực

3

2

1

15

TQ_515

Quản trị tài chính

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

16

TQ_516

Quản trị chất lượng

3

2

1

17

TQ_517

Quản trị chuỗi cung ứng

3

2

1

Các học phần tự chọn (04 học phần)

 

12

 

8

 

4

18

TQ_518

Quản trị dự án

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

19

TQ_519

Hành vi tổ chức

3

2

1

20

TQ_520

Hệ thống thông tin quản lý

3

2

1

21

TQ_521

Chiến lược kinh doanh toàn cầu

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

22

TQ_522

Quản trị rủi ro

3

2

1

23

  TQ_523

Nghệ thuật lãnh đạo

3

2

1

 

24

 

  TQ_524

 

Luận văn

 

10

 

 

 

10

 

Tổng cộng

 

66

 

35

 

31

             

IV/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

 

TT

 

Tên học phần

 

Tổng số tín chỉ

 

Phân bố tín chỉ

 

LT

 

TH,

 

HỌC KỲ I

 

 

19

 

12

 

7

1

Triết học

4

3

1

2

Tiếng Anh

2

1

1

3

Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

3

2

1

4

Thống kê kinh doanh

2

1

1

5

Kinh doanh quốc tế

2

1

1

6

Kinh tế lượng nâng cao

3

2

1

7

Quản trị nguồn nhân lực

3

2

1

 

HỌC KỲ II

 

 

19

 

12

 

7

8

 

Tiếng Anh

3

2

1

9

Quản trị Marketing

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

10

Quản trị thương hiệu

(có chuyên đề doanh nghiệp)

2

1

1

11

Quản trị tài chính

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

12

Quản trị chiến lược

3

2

1

13

Kế toán quản trị

2

1

1

14

Quản trị dự án

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

 

HỌC KỲ III

 

 

18

 

12

 

6

15

Quản trị sản xuất

(có chuyên đề doanh nghiệp)

3

2

1

16

Quản trị chất lượng

3

2

1

17

Hành vi tổ chức

3

2

1

18

Quản trị chuỗi cung ứng

3

2

1

19

Quản trị rủi ro

3

2

1

20

Nghệ thuật lãnh đạo

3

2

1

 

 

 

HỌC KỲ IV

 

 

10

 

 

 

10

21

Luận văn

10

 

10

 

Tổng

 

66

 

35

 

31

 

  * Trình độ Tiếng Anh:

 

Cấp độ (CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BU-

LATS

Khung Châu Âu

3/6 (Khung VN)

4.5

450   PBT 133   CBT   45   iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

 

 

Đọc 2490 lần

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh