Kế toán

Mã ngành: 340301

1.   Mục tiêu đào tạo

 • Kiểm tra, lập chứng từ kế toán.
 • Lập được sổ sách kế toán.
 • Lập được báo cáo tài chính.
 • Lập được báo cáo thuế.
 • Lập được các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính.

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Kế toán viên (Kế toán thanh toán, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương - các khoản theo lương, Kế toán chi phí SX-giá thành sản phẩm, Kế toán bán hàng, Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp) ở các loại hình doanh nghệp, các công ty, các cơ quản lý nhà nước…
 • Kế toán trưởng (ít nhất sau 2 năm làm thực tế có kinh nghiệm,có chứng chỉ Kế toán trưởng).
 • Kiểm toán viên (có chứng chỉ Kiểm toán).

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
    Xã hội học  
  Marketing căn bản
  Kinh tế lượng
  Hành vi tổ chức
  Hệ thống thông tin Kế toán
  Phân tích HĐKD
  Lý thuyết kiểm toán
  Kiểm toán tài chính
  Thực hành nghề kế toán
  Kế toán công ty
  Phân tích tài chính
  Đề án phân tích TC

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh