Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

1.   Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành tài chính doanh nghiệp trang bị cho sinh viên hệ thống các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và kế toán. Ngoài ra, chương trình còn trang bị những kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế như quản trị tài chính công ty đa quốc gia, tài chính quốc tế…. Cùng với việc trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, chương trình còn tạo cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, khả năng vận dụng linh hoạt các kiến thức học được ở nhà trường vào thực tế. 

Tài chính Kế toán Ngân hàng
 • Có năng lực về lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Có năng lực về phân tích tình hình tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, định giá tài sản của doanh nghiệp; thực hiện việc mua bán, sát nhập, thực  hiện dự án…
 • Có năng lực về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Có năng lực về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các dự báo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và phòng ngừa rủi ro tài chính.
 • Có năng lực về kiểm tra, lập chứng từ kế toán
 • Có năng lực về lập sổ sách kế toán
 • Có năng lực về lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính
 • Có năng lực về lập báo cáo quyết toán thuế

 

 

 

 • Có năng lực về lập và thực hiện kế hoạch tín dụng ngân hàng; thẩm định tín dụng
 • Có năng lực về thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, quản lý dự án, quản trị tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng thương mại;
 • Có năng lực về thực hiện các kế hoạch tài trợ.

 

 

2.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
 • Chuyên viên tài chính
  • Chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Chuyên viên lập kế hoach
  • Chuyên viên mua bán sát nhập doanh nghiệp
  • Chuyên viên môi giới chứng khoán
  • Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư
  • Chuyên viên định giá tài sản
  • Chuyên viên quản trị rủi ro
  • Chuyên viên tư vấn thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Giảng viên Tài chính - Ngân hàng - Kế toán ở các trường Cao đẳng, Đại học
 • Giám đốc tài chính
 • Kế toán trưởng
 • Chuyên viên ngân hàng
 • Giảng viên: Giảng dạy kế toán, tài chính, ngân hàng ở các trường Cao đẳng, Đại học

3.   Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

4.   Kết quả đầu ra về nghề nghiệp theo module nghề nghiệp

Các nghề chính, phụ Mã học phần Học phần Yêu cầu
Tài chính BA33102 Thanh toán quốc tế
 • Lập các dự toán chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh cho đơn vị.
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Dự báo rủi ro cho DN.
BA33098 Tài chính doanh nghiệp
BA32069 Phân tích hoạt động kinh doanh
BA33070 Phân tích tài chính DN
BA32210 Thực hành tài chính
Kế toán BA33025 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Kiểm tra, lập chứng từ kế toán và lập sổ sách kế toán về các phần hành, cụ thể: KT TSCĐ, KT NVL-CCDC , KT tiền lương, KT vốn bằng tiền, KT hoạt động tài chính, KT công nợ, phải thu phải trả, KT vốn CSH, KT giá thành, KT tiêu thụ.
 • Thành thạo phương pháp tính các loại thuế.
BA33030 Kế toán tài chính 1
BA33031 Kế toán tài chính 2
BA33032 Kế toán tài chính 3
BA32203 Thực hành kế toán tài chính 1
BA32204 Thực hành kế toán tài chính 2
Ngân hàng BA33221 Nghiệp vụ NHTM 1
 • Lập báo cáo tài chính về hoạt động của NHTM -Xác định lợi nhuận và đo lường rủi ro trong hoạt động ngân hàng.
 • Phân tích hoạt động kinh doanh của NHTM.
 • Thẩm định tín dụng.
BA33222 Nghiệp vụ NHTM 12
BA33223 Thẩm định tín dụng
BA3224 Kế toán ngân hàng
BA33225 Quản trị NHTM
BA32226 Marketing ngân hàng
BA33227 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương
BA33228 Thị trường chứng khoán
BA32229 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 1
BA32230 Thực hành nghiệp vụ ngân hàng 2
BA32231 Quản trị dự án đầu tư

Đường đến Đại học Đông Á

Tư vấn tuyển sinh