Các ngành đào tạo

Xem các ngành đào tạo tại Đại học Đông Á

Các ngành đào tạo

Trường Đại học Đông Á đang đào tạo các bậc Sau Đại học - chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; 18 ngành ở bậc Đại học; Đại học liên thông từ Cao đẳng - TCCN; Đại học Văn bằng 2 và nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn khác…

Tư vấn tuyển sinh